5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Դարբինյան Հարություն Գրիգորի
2. Ստեփանյան Մելինե Խաչատուրի

Դասղեկ ՝ Ն.Մալինցյան