7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

N Ազգանուն, անուն, հայրանուն
1. Ստեփանյան Մոնիկա Խաչատուրի

Դասղեկ ՝ Ն.Մալինցյան