ՈՒՍՈՒՄՆԱԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՊԼԱՆ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

ՈՒսումնադաստիարակչական աշխատանքների տարեկան պլան